S'ensuyvent plusieurs basses dances tant communes que incommunes
...francouzský tisk o nízkých tancích nakladatele Jacqua Moderna...

Tisk je z roku 1532 nebo 1533. Tedy z doby, kdy nízkým tancům pomalu odzvání. Z toho, že spisy podobného ražení vycházejí tiskem (viz Toulouze, Arena, Coplande), lze usuzovat, že nízké tance "zlidověly" - ostatně Arena v tomto smyslu přímo vypovídá. Rozhodně doporučujeme porovnat si znění textu s Brusselským rukopisem, hlava vám půjde kolem. Nicméně na ucelenou studii o vývoji nízkého tance si ještě chvíli počkáme.
Přepisoval jsem já a Pú, korektní korekturu ostražitě provedla Jindřiška Kracíková, za což jí patří nehynoucí dík. Transkripce je vedena se snahou o maximálně přesnou reprodukci (včetně podivného číslování tiskařských štočků) originálu, který je všem laskavým frankofilním zájemcům volně k disposici na http://www.pbm.com/~lindahl/moderne/.
Nahradil jsem vodorovnou čáru nad písmenem označující následné n nebo m apostrofem (co'munes) a grafický rozdělovník velkým X.
Vzheledm k prasáckému formátování je k diposici ještě plain-textová verze.
Překlad mě tradičně donutil zavádět terminologii, která by už měla být léta zavedená. Nicméně stále tvrdošijně uvádím v závorkách za termíny jejich originální znění. Text to bohužel poněkud znepřehledňuje, za což se omlouvám.


[I.]

S Ensuyuent
plusieurs Basses dances
tant Co'munes que In//
communes:comme on
pourra ucoyr cy
dedans.

[picture of four pipe players]

[I.]

Výčet mnoha nízkých tanců,
jak běžných, tak méně bežných:
to vše k vidění uvnitř.

[obrázek čtyř flétnistů]

[II.]

[picture of a couple preparing to dance]

[II.]

[obrázek páru chystajícího se k tanci]

[III.]

S Ensuy//
ue't plusieurs bas//
ses dances Tant
co'munes que in
co'munes. Tant
parfaictes que im
parfaictes & de toutes mesures/co'//
me grandes mesures parfaictes/
gra'des mesures imparfaictes/mo
yennes mesures parfaictes moye'//
nes mesures imparfaictes. Peti//
tes mesures parfaictes:petites me
sures imparfaictes. Auec lart & in//
troducion de bien dancer toutes
basses dances quil conuient a ung
chascun scauoir q'ueult a bonneux
paruenir. Quico'ques uouldra bie'
dancer par bonne mesure si lise ce
present liure & preigne goust a la
scripture qui sensuyt cy apres.
                                          A y¨

[III.]

Výčet mnoha nízkých tanců.
Jak běžných, tak méně bežných.
Jak dokonalých (parfaites), tak nedokonalých (imparfaites)
& všech měr (mesure),
jako jsou velké míry dokonalé (grandes mesures parfaictes),
velké míry nedokonalé (grandes mesures imparfaictes),
střední míry dokonalé (moyennes mesures parfaictes),
střední míry nedokonalé (moyenes mesures imparfaictes).
Malé míry dokonalé (petites mesures parfaictes),
malé míry nedokonalé (petites mesures imparfaictes).

Včetně úvodu k ovládnutí umění tance a všech nízkých tanců, neboť to se patří každému, zejména těm, kdo chtějí být chování v úctě. Kdokoliv by rád tančil správně a v dobré míře, nechť si přečtě tuto knihu a vezme zavděk tím, co je napsáno níže.

[IV.]

X Item il est fort utile & proffita//
ble de scauoir la maniere de bien
dancer/car tout bonneur en peult
aouenir.
X Ite' il est a noter que basses da'//
ces se diuisent en troys pties. Cest
assauoir grandes mesures/moyen
nes mesues & petites mesures qui
sont dictes basses.
              X Premierement.
X La grande mesure de basse dan
ce se doibt commencer & marches
par u'ne reuere'ce/puis par ung bra'
le/puis per deux pas simples et
par ung double/puis par deux pas
simples c'ome deuant/& puis apres
par une reprinse & ung bransle.
              X Secondement.
X La moye'ne mesure de basse da'//
ce se doibt comme'cer par deux pas
simples/puis par troys douples &

[IV.]

Item je velmi užitečné & prospěšné osvojit si správné taneční způsoby, jelikož z toho může vzejít mnoho dobrého.

Item je třeba poznamenat, že se nízké tance skládají ze tří částí. Takzvaných velkých měr (grandes mesures), středních měr (moyennes mesures) & malých měr (petites mesures), kterým se říká základní1.

Zaprvé.

Velkou míru (grande mesure) je třeba začít tančit
2 jednou poklonou (reuerence), po ní jedním bránlem (branle), pak dvěma jednoduchými kroky (pas simple), pak jedním krokem dvojitým (double3), pak jako před tím dvěma kroky jednoduchými (pas simple), pak jednou reprinse4 (reprinse) & jedním bránlem (branle).

Zadruhé.

Střední míru (moyenne mesure) nízkého tance je třeba začít dvěma jednoduchými kroky (pas simple), pak třemi dvojitými (douples) &

[V.]

deux simples Reprinse/bransle.
              X Tiercement.
X Item la petyte mesure de basse
dance se doibt comme'cer par deux
pas simples/puis par ung double
& deux simples Reprinse/bransle.
X Item il est a noter que une reue
rence & ung bransle/deux simples
& ung double & une reprinse occup
pent autant lung comme lautre.
Cest assauoir ung chascun uault
autant lung comme lautre chascu'
une notte entiere.
X Item toutes toutes basses dances se
commencent par une reuerence/&
fine par ung Bra'sle. Et sapelle bas
se dance pource quon les ioue selo'
minor & maior parfaicte. Et qua't
lon dance ua en paix: & se doibt on
demener gracieusement.
X Item il ya deux manieres de
                                        A ty¨

[V.]

dvěma jednoduchými (simples), reprinse (reprinse), bránlem (bransle).

Zatřetí.

Item malou míru (petyte mesure) nízkého tance je třeba začít dvěma jednoduchými kroky (pas simples), pak jedením dvojitým (double) & dvěma jednoduchými (simples), reprinse (reprinse), bránlem (bransle).

Item je třeba poznamenat, že poklona (reuerence) & bránl (bransle), dva jednoduché kroky (simples) & jeden dvojitý (double) & reprinse (reprinse) jsou stejně dlouhé. To znamená, že jeden jako druhý trvají jednu celou notu.
Item se všechny nízké tance začínají poklonou (reuerence) a končí bránlem (bransle). A říká se jim nízké tance, protože se hrají v molové i durové tónině5. A protože když je tančíme, kráčíme mírně & musíme se ladně natáčet.
Item jsou dva druhy

[VI.]

basse dance. Cest assauoir maior &
minor
              X Maior.
X Item basse dance maior se com
mence par une reuerence uers la
femme en soy enclinant uers elle.
Et se doibt faire du pied senestre.
              X Minor.
X Item basse dance minor est ce
que lon dance apres la basse da'ce/
& on lapelle le pas de burbon & ne
se fait point de basse dance uers la
femme.
X Item qui ueult dancer basses
da'ces deux choses y sont requises.
X Premiereme't quon sache le no'
bre des nottes dela basse dance.
X Secondement qoun sache dan//
cer par bonne mesure do't lamanie
re sensuyt.
X Premierement une reuerence

[VI.]

nízkého tance. Takzvaný větší (maior) & menší (minor).

Maior (větší).

Item větší nízký tanec (basse dance maior) se začíná poklonou (reuerence) směrem k ženě, s nachýlením směrem k ní. A je třeba ji provádět levou nohou.
Minor (menší).

Item menší nízký tanec (basse dance minor) je ten, který se tančí po nízkém tanci & říkáme mu burbonský krok (pas de burbon) & neprovádí se v něm žádný nízký tanec směrem k dámě6.

Item každému, kdo chce tančit nízké tance, je zapotřebí dvou věci. Zaprvé znát počet not toho kterého nízkého tance. Zadruhé umět tančit v dobré míře tak, jak je níže popsáno.
Zaprvé poklonu (reuerence)

[VII.]

comme doibt estre une reprinse qui
se doit commencer du pied dextre
en allant a ceste faisant quatre pas
en enclynant son corps sur le pied
senestre & reue'ir cheoir sur le pied
dextre. Et sapelle bransle pource
que lon bransle dung pied sur lau
tre. Et les deux pas simples se fo't
enauant.
              X Le premier pas.ss.
X Item le premiere pas simple se
faict du pied senestre en enclina't
son corps & faisant deux pas en
auant.
              X Le premier pas d.
X Item le premier pas double se
faict du pied senestre/& fault esle//
uer son corps & marcher trois pas
en auant & legierement.
              X Le second pas d.
X Ite' le second pas double se fait


[VII.]

je třeba stejně jako reprinse (reprinse) začít vykročením od pravé nohy a udělat čtyři kroky s nachýlením těla k levé noze & dopadnout zpátky na pravou nohu. A říká se jí bránl (branle), protože se při ní kýváme z jedné nohy na druhou. A dva jednoduché kroky (pas simples) se dělají vpřed.

První krok.ss.

Item první jednoduchý krok (pas simple) se provádí levou nohou s nachýlením těla & dvěma kroky vpřed.

První krok d.

Item první dvojitý krok (pas double) se provádí levou nohou & je třeba při něm nadnést tělo & udělat tři kroky vpřed & lehce.

Druhý krok d.

Item druhý dvojitý krok (pas double) se provádí


[VIII.]

du pied dextre en enclinant son
corps comme.deuant est dict fai//
sant trois pas enauant legiereme't
& reuenir tomber sur le pied dex//
tre.
              X Le tiers pas double.
X Item pour le tiers pas double
il le doit faire du pied senestre com
me le premier/& au sur plus com//
me la mesure le requiert.
X Item il est a scauoir que il nya
iamais que deux pas simples &
les aultres sont tousiours nom//
per selon lart de bien dancer.
X Aussi il fault bien noter que
qua't il ua des pas ss apres les pas
double le premier se commence
du pied senestre/& le seco'd du pied
dextre/affin que on face la reprin//
se du pied senestre comme dessus
est dit.

[VIII.]

pravou nohou s nachýlením těla jako u předcházejícího a je předepsáno udělat při něm lehce tři kroky vpřed & dopadnout zpátky na pravou nohu.

Třetí dvojitý krok (pas double)

Item ke třetímu dvojitému kroku (pas double) je potřeba začít levou nohou jako u prvního & tak dále, jak to míra vyžaduje.
Item je třeba vědět, že jednoduché kroky (pas simples) jsou vždy právě dva & ostatních je podle pravidel dobrého tance vždy lichý počet.
Také je třeba si správně povšimnout, že když následují dva kroky ss po kroku dvojitém (pas double), první z nich začíná levou nohou & druhý pravou, tak aby bylo lze udělat reprinse (reprinse) levou nohou, jak bylo popsáno výše7.

[IX.]

X Une reigle generalle que tou//
tes basses dances se commencent
par une reuerence/Puis par ung
bransle/& deux simples/puis par
ung double/& puis apres ainsi que
la mesure dela basse dance le re//
quiert.
X Item el ua de plusieurs mesu//
res de basse dance. Comme mesu//
res parfaictes & imparfaictes.
X Item les mesures parfaictes
sont telles quelles ont les pas sim
ples auant queles pas doubles/et
aussi apres.
X Ite' les mesures imparfaictes
sont telles quelles ont les pas sim
ples auant les pas doubles & non
point apres.
X Item pour entendre le greffe
des nottes de toute basse dance il
se doibt entendre que une R. faict
                                        15

[IX.]

Obecné pravidlo říká, že všechny nízké tance začínají poklonou (reuerence), pak jedním bránlem (bransle) & dvěma jednoduchými kroky (simples), pak jedním dvojitým (double) & dál pak podle toho, co si žádá míra toho kterého nízkého tance.
Item měr nízkého tance je několik. Jsou to míry dokonalé (mesures parfaictes) & nedokonalé (imparfaictes)
Item míry dokonalé (mesures parfaictes) jsou takové, ve kterých jsou kroky jednoduché (pas simples) před kroky dvojitými (pas doubles) a také po nich.
Item míry nedokonalé (mesures imparfaictes) jsou takové, ve kterých jsou kroky jednoduché (pas simples) před kroky dvojitými (pas doubles) & nikdy po nich.
Item aby se člověk vyznal v zápise not každého nízkého tance, je třeba se naučit, že R. znamená

[X.]

reuerence/& aussi une reprinse B.
faict bransle. SS sont deux sim//
ples & D. faict double.
X Grandes mesures parfaictes
sont telles.
R 9 b ss ddd ss r d ss r b
X Gra'des mesures imparfaictes
sont telles.
R 9 b ss ddd r d r b
X Moyennes mesures parfaictes
sont telles.
R 9 b ss ddd ss r b
X Moeynnes mesures imparfai//
ctes sont telles.
R 9 b ss dddd r b
X Petites mesures parfaictes so't
telles.
R 9 b ss d r b
Petites mesures imparfaictes
sont telles.
R 9 b ss d ss r b

[X.]

poklonu (reuerence) & také reprinse (reprinse), B. znamená bránl (branle). SS jsou dva kroky jednoduché (simples) & D. dvojitý (double).
Velké míry dokonalé (grandes mesures parfaictes) jsou tyto.
R 9 b ss ddd ss r d ss r b
Velké míry nedokonalé (grandes mesures imparfaictes) jsou tyto.
R 9 b ss ddd r d r b
Střední míry dokonalé (moyennes mesures parfaictes) jsou tyto.
R 9 b ss ddd ss r b
Střední míry nedokonalé (moeynnes mesures imparfaictes) jsou tyto.
R 9 b ss dddd r b
Malé míry dokonalé (petites mesures parfaictes) jsou tyto.
R 9 b ss d r b
Malé míry nedokonalé (petites mesures imparfaictes) jsou tyto.
R 9 b ss d ss r b

[XI.]

Icy apres en suyue't les noms
de toutes basse da'ces communes.
Cest assauoir ceulx que plus sou//
uent on dance mainctenant.
              X Et premierement
X La marquise
Si ia mon ioly temps perdu
Lespine
Cest a grand tort
La frisque
Par trop ie suis brunet
De mon triste desplaisir
Quant my souuient
La galliotte
La gotte
R 9 b ss d r d r b s s ddd r d r b ss d
r b
X Marry de par sa femme
La gaye
Mal maridade
La pamine
                                        B y¨

[XI.]

Dále následuje výčet jmen všech běžných nízkých tanců (basse dances communes). Tedy těch, které se v dnešních dobách tančí nejčastěji.

[XII.]

Katherine
Sainct Roch
Sancerre
Neuers
Picardie la iolye
Cure uenez y donc
R 9 b ss d r d r b ss ddd r d r b
ss d r b
X Ie demeure seulle esgarce
La mosque de biscaye
Lentree du fol
A la uenue de Noel
La peronnelle
A la bannye
Gouernal
Foix
Uerdure
Princese damours.
R 9 b ss d r d r b ss ddd r d r b
ss d r b
X Le cueur est mien

[XII.]

[XIII.]

Le cueur est bon
Iouyssance
Chateau brient
Beurre frais
R 9 b ss d r d r ss ddd r d r b ss
d r b
              X Sensuyt le residu
R 9 b r b ss ddd r d r b
X Le residu en autre maniere
R d r b ss d r b ss d r b
X Icy apres ensuyuent les par//
faictes & imparfaictes.
              X Et premierement
X Elle sen ua.
La durcatte
Hors de soulcy
Iacqueline
R b ss d ss r d ss r b ss ddd ss r d
ss r b ss d r b
              X Le grant helas.
              Tant ay denuy
                                        S iii

[XIII.]

[XIV.]

R b ss d ss r b ss ddd ss r
b ss d ss r b.
X Mon cueur sera daymer.
R b ss d r d ss r b ss ddd ss r b ss
d r d ss r b
              X La seignose
              Beauregard
R b ss d ss r d ss r b ss ddd r b ss
d ss r b.
              X Les regretz du more
R b ss d ss r d ss r b ss ddd r ss d
ss r d ss r b.
              X La douloureuse.
              Sans elle ne puis
R b ss d ss r d ss r b ss ddd ss r b
              XPerrichon.
R 9 b ss d r d ss r b ss ddd r d r b
ss d ss r b
X Maulgre dangier.
En lombre dung buissonnet
La douleur qui au cueur me blesse.

[XIV.]

[XV.]

La fleurie.
R b ss d ss r b ss d ss r b ss ddd ss
r b ss d ss r b
              X Frere pierre
              Les grans regretz
R b ss d ss r d ss r b ss ddd r b ss
d ss r b
              X Uaten regret
              Toute noble cite
R b ss d ss r d ss r b ss ddd ss r b
ss r b.
              X Ny boutez pas tout
              Ny boutez que le bout
R b ss d ss r b ss d ss r b ss ddd
ss r b ss d ss r b ss d ss r b
Les regretz de luigneau
R b ss d r ss r b ss ddd r d r b ss
d ss r b
              X Le bail despaigne
              Neuers.
R b ss d r b ss d ss r b ss ddd r b

[XV.]

[XVI.]

ss d ss r d ss r b
              X La merciere
              La trippiere.
R 9 b ss d r b ss ddd ss r d r b
              X Mesenfans
R b ss d ss r d r b ss ddd r b ss d
r ss r b
              X Cest simplementdonne
              conge.
R b ss d ss r b ss ddd r b ss d r
b ss r b
              X Mon con est deuenu se
              grant.
R b ss d r d ss r b ss ddd r b ss
r b
              X Par faulx semblant
              La ualentinoyse
R b ss d r d ss r b ss ddd r d r b
ss d ss r b
              X Expecimpol
R b ss d r b ss r b ss ddd ss r b

[XVI.]

[XVII.]

ss d ss r b
X Le regnom dungesgare.
R b ss d ss r d ss r b ss ddd r b
ss d ss r d r b
              X Fortune a tort
              X Testimonium
R b ss d ss r b ss d ss r b ss ddd
ss r b ss d ss r b
              X Lalabre
R b ss d ss r d ss r b ss ddd ss r
d ss r b
              X Quest deuenue
              mamignonne.
R b ss d r d ss rb ss ddd ss r b ss
r b
              X Lestrac.
R b ss d r d r b ss ddd ss r b ss
d r b
              X Amours.
R b ss d r d ss r b ss ddd r d ss
r b
                                        C

[XVII.]

[XVIII.]

X Esperance.
R b ss d r d ss r b ss ddd r d ss r
b ss d ss r b
              X En attenda't la grace de
              ma mignone
R 9 b ss d r d r b ss ddd r b ss d
r b
              X Robinet.
R b ss d r b ss ddd r b ss d ss r b
              X Triste plaisir.
R b ss d r d r b ss ddd ss r b ss d
r b
              X Regoron piorny.
              Loyselet.
R b ss d r d ss r b ss ddd r d r b
ss d ss r b
              X Biscaye.
R b ss d r d r b ss ddd ss r d ss
r ss r b
              X En elle nay plus de fi//
              ance.

[XVIII.]

[XIX.]

X En plains & pleurs ie
              prens conge.
R b ss d ss r d ss r b ss ddd r b
ss d ss r b
              X Robinet.
R b ss d r b ss ddd r b ss d ss r b.
              X La douloureuse
              Sans elle ne puis.
R b ss d ss r d ss r b ss ddd ss r b
              X Perrichon.
              Ce que scauez
R b ss d r d ss r b ss ddd r d r b
ss d ss r b.
              X Mon con est deuenu ser//
              gent.
              Quil est bon.
r 9 b ss d r d ss r b ss ddd r d ss
r b
              X Esperance.
r b ss d r d ss r b ss ddd r d ss r
b ss d ss r b.

[XIX.]

[XX.]

X Dxpel in pol.
              Tire toy la guillot.
r b ss d r b ss d ss r b ss ddd ss r
b ss d ss r b
              X Amours mont faictz
              desplaisir.
r b ss d ss r b ss ddd r b ss d ss r
d ss r b
              X Par fault semblant
              La ualentinoyse.
              X La pastience du more.
r b ss d r d ss r b ss ddd r d r b ss
d ss r b
              X Le regnon dung esgare.
r b ss d ss r d ss r b ss ddd r b ss
d ss r d ss r b
              X Le petit helas.
r b ss d ss r b ddd ss r b ss d ss r b
              X Les souspirs du poulin.
r b ss d ss r d ss r b ss ddd ss r
d ss r b.

[XX.]

[XXI.]

X Triste plaisir
              Cest mon desir
r 9 b ss d r d r b ss ddd ss r b ss
d r b.
              X Amours
r 9 b ss d ss r b ss ddd r d ss r b
ss d ss r d ss r b
              X Amon retour
              Ie ne scay pas pour quoy
r 9 b ss d ss r d r b ss ddd ss r b
ss d ss r d ss r b
              Quest deuenue ma mignone.
r 9 b ss d r d ss r b ss ddd r d ss
r b
              X Calabre
              Ie ne fais plus.
r 9 b ss d ss r d ss r b ss ddd ss r
d ss r b
              X Lestrat.
r 9 b ss d r d r b ss ddd ss r b ss
d r b.
                                        C iii

[XXI.]

[XXII.]

X Poures gendarmes.
              Faisons la faisons.
r 9 b ss d ss r d ss r b ss ddd s r
d ss r b.
              X Noire & tennee.
r 9 b ss d r d r b ss ddd ss r b ss d
r b.
              X Le faulcheron
              X La belle francoyse.
r 9 b ss d ss r d ss r b ss ddd r b ss
d ss r b.
              X Sans elle ne puis.
r 9 b ss d r d ss r b ss ddd s b ss
d r b
              X Ce nest pas ieu.
              Cest mapensee
r b ss d r b ss ddd r b ss d ss r b
              X Loyal espoir
              Beaulte.
r b ss d r d r b ddd ss r b ss d r b
              X Te gratiorius

[XXII.]

[XXIII.]

              Pascience
b ss d r d ss r b ss ddd r b ss d
s r b
              X Cest mon plaisir
b ss d ss r d ss r b ss ddd ss r b
ss d ss r b
              X Nauarre.
              La doloureuse
r b ss d ss r d ss r b ss ddd ss r b
ss d ss r b
              X Hacbour daing
r b ss d r d r b ss ddd ss r b ss d r b
              X Fortune lalemande
              Les pensez de madame.
r b ss d ss r b ss d ss r b ss ddd ss
r b ss d ss r b
              X Densez tous la peur.
r b ss d ss r b ss ddd r d r b ss d
ss r d ss r b
              X Regnault le fort
              Elle a grant tort

[XXIII.]

[XXIV.]

Ie ne scay pas pour quoy.
R b ss d ss r b ss d ss r b ss ddd r
d ss r b
              X Helas que uous a faict
              mon cueur
r ss d ss r b ss ddd r d ss r b
              X Noblese.
              Tout a rebours.
r b ss d r b ss ddd r b ss d ss r b
              X He dieu quel femme
              iauoye.
r b ss d r b ss d ss r d r b ss ddd
ss r b
              X En attendant la grace
              de mamignonne.
r b ss d ss r d r b ss ddd ss r b ss
d r b
              X Ie na fais plus.
r b ss d ss r d ss r b ss ddd ss r b
ss d ss r b
              X Lheure e uenue de me

[XXIV.]

[XXV.]

plaindre
r b ss d ss r d ss r b ss ddd r d r b
ss d ss r b
              X Mon cueur sera daymer
r b ss d r d ss r b ss ddd ss r b ss
d r d ss r b
              X Cauldal
              Cest mon mal
r b ss d ss r b ss ddd r b ss r b
              X Dulcis amica.
r b ss d ss r d ss r b ss ddd r b ss
d ss r d ss r b
              X Quil est bon
              Ama semblance.
r b ss d r d ss r b ss ddd r d
ss r b
              X La chault.
r b ss d ss r d ss r b ss ddd r b ss
d ss r b
              X Les chasteaulx
              A mon retour
                                        D

[XXV.]

[XXVI.]

X Bon gouuernement.
r b ss d r b ss d ss r b ss ddd ss r
b ss d ss r b
              X Misonnel.
              Pampelune.
R b ss d r b ss d ss r b ss ddd r b
ss d r b
              X Ilz ont menty
R b ss d ss r b ss d r d r b ss ddd
ss r b ss d r d r b
              X Pour auoir faict augre
              de mon mary.
R b ss d ss r b ss d r d r b ss ddd ss
r b ss d r b
              X Les manteaulx iaunes.
R b ss d ss r d ss r b ss ddd r b ss
d r d ss r b
              X Maioye
              Le que pense.
R b ss d r b ss d ss r d ss r b ddd ss
r d ss r b

[XXVI.]

[XXVII.]

X Ma cousine.
R b ss d r b ss d r b ss ddd r d r b
              X Le mon de la uigne
              Toute semblable
R b ss d ss r b ss d ss r b ss ddd
ss r b ss d ss r b
              X Cest ma mignonne
R b ss d r d ss r b ss ddd r s r d ss
r b ss d r b
              X Tante denuy
              Elle reuient.
R b ss d ss r b ss ddd ss r b ss d
ss r b
              X A la moytie
              Tous les biens.
R b ss d ss r b ss d r d r ss ddd r
b ss r d r b
              X Ce qui uous plaira
R b ss d r b ss r d ss r b ss ddd ss
r d ss r b
              X La marguerite
                                        D iii

[XXVII.]

[XXVIII.]

R b ss d ss r d ss r b ss ddd r b ss
d ss r d ss r b
              X La giroflee.
R b ss d ss r b ss ddd r b ss d ss
r d ss r b
X En attendant la grace de ma
dame.
R b ss d r d r b ss ddd r b ss d r s
              X Passion
              La belle francoyse.
R b ss d ss r b ss ddd r b ss d ss r b
              La grant peine
              La gaige.
              Daramon.
R b ss d ss r b ss d ss r b ss ddd ss
r b ss d ss b
              X Iurez le poix
R 9 b ss d r b ss ddd r d ss r b
              X Maplaisance.
              Ilest en bonne heure ne
R b ss d r d r b ss ddd r d r b ss

[XXVIII.]

[XXIX.]

ddd r d r b
              X La nuyct.
R b ss d ss r b ss ddd r b ss d ss
r b
              X Ie men fray rendre rom//
              //manie.
R b ss d ss r b ss ddd ss r b ss d ss
r b ss d ss r b
              Pascience
R b ss d ss r d ss r b ss d ss r b ss
d ss r d ss r b
              X La doulceur de lescuyer.
R b ss d ss r d ss r b ss ddd ss r d
ss r b
              X La douleur de lacharte
R b ss d ss r d ss r b ss ddd r b ss
d ss r d ss r b
              X Le grant allemand.
              Adieu men uoys.
R b ss d ss r b ss d r b ss ddd ss r b
ss d r b

[XXIX.]

[XXX.]

Or faict il bon
R b ss d r d ss r b ss ddd ss r d
ss r b
              X Puis quen amours suis
              malhereulx
R b ss d ss r d ss ss b ss ddd ss r
d ss r b
              Ala uerdure
R b ss d ss r b ss b ss ddd r b ss d
r b ss d ss r b
              X Sur toutes les couleurs.
r b ss d ss r d ss r b ss ddd b ss r
b ss d ss r
              X La lesne
r b ss d ss r b ss ddd ss r b ss d ss
r d ss r b
              X En la bonne heure
              Or fait il bon aymer.
r b ss d r d ss r b ss ddd ss r b ss
d r d ss r b
              X Le te'ps passe.

[XXX.]

[XXXI.]

r b ss d r d r b ss ddd ss r d ss r
b ss d r b
              X Le ioly boys.
              Lheure uient
              Le plus dolent.
r b ss d r d r b ss d ss r b ss ddd
r d r b
              X Mes plaisirs chantz.
r b ss d ss r d ss r b ss ddd r d ss r b.
              X Mon ioly cueur.
r b ss d r d b ss r b ss ddd ss r d
ss r b.
              X Bon pied bon oeil.
r b ss d ss r b ss d r d ss r b ss ddd
r d ss r b.
              X Finis.

[XXXI.]Transripce Mikuláš Bryan.
Domovská stránka: http://puovo.wz.cz
Při použtí textu pro vlastní účely ponechte laskavě tuto patičku beze změny.Přeložil Mikuláš Bryan.
Domovská stránka: http://puovo.wz.cz
Při použtí textu pro vlastní účely ponechte laskavě tuto patičku beze změny.


Poznámky:

1. v orig. "basses", což může znamenat i nízký. Nevím ale, proč by mělo... (zpět)

2. V textu se zde ve smyslu tančit používá sloveso "marchier", tedy spíše "chodit", ve zbytku tisku ovšem, narozdíl od brusselského rukopisu, už převládá sloveso "dancer" - "tančit". (zpět)

3. Jak je vidět, taneční terminologie se zjednodušuje. Zatímco v brusselském rukpise se ještě všude důsledně vypisuje "pas simple" a "pas double", zde už se na mnoha místech objevuje pouhé "simple" a "double". (zpět)

4. Kdekoliv byl ve starších textech "desmarche", používá Moderne slovo "reprinse", složeninu "re-prendre", tedy "vzít znovu", "zkusit znovu", ale také "vzít zpět". I zde zůstává v názvu pocit zpětného pohybu, pěkný a přesný český ekvivalent se mi ale zatím nepodařilo nalézt. (zpět)

5. Ve starofrancouzské hudební teorii stále tápu, tuším tu spíš nějaké určení rytmu, ale zatím ho nemám jak dokázat. (zpět)

6. Smysl téhle věty je zcela zatemněný, obdobná pasáž v brusselském rukopise ovšem mluví o naklánění k dámě, předpokládal bych tedy chybu v tisku a "nízký tanec" zaměnil za "nachýlení". (zpět)

7. Očividně se jedná opět o chybu v tisku, těžko však posoudit, jestli zde nebo u popisu "reprinse". (zpět)